FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष /वडा सदस्य/ वडा सचिव /सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
नलगाड नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनको निशुल्क त्यसपछि रु १०० का दरले
आवश्यक कागजातहरु: 

१.निवेदन पत्र
२. बालकको बाबु÷आमाको नागरीकता
३. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
४. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित
अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको
प्रमाणित प्रतिलिपी

नमुना फाराम तथा अन्य: