FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
नलगाड नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनको निशुल्क त्यसपछि रु १०० का दरले
आवश्यक कागजातहरु: 

१)निवेदन पत्र
२) मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको
नागरीकता
३) मृतक सँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र
४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय
सर्जमिन पत्र
६) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत
स्थानीय सर्जमिन पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य: