FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को आयव्यायको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Thursday, January 13, 2022 - 16:38 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को आयव्याय खर्च प्रगति प्रतिवेदन ।.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पन्न कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Friday, January 7, 2022 - 12:17 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पन्न कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पन्न आर्युवेद शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Thursday, January 6, 2022 - 15:06 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को आर्युवेदको वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को विपद व्यवस्थापनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, January 5, 2022 - 16:23 PDF icon आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ मा सम्पन्न विपदको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पन्न शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, January 5, 2022 - 16:07 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६। ०७७ ७६/७७ Wednesday, January 5, 2022 - 16:00 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ सालको राजस्वको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, January 5, 2022 - 13:37 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ राजस्वको वार्षक प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ राजस्वको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७६/७७ Wednesday, January 5, 2022 - 13:34 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को राजस्व वार्षिक प्रतिदेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को पशुसेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Tuesday, January 4, 2022 - 15:05 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को पशुसेवा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को पशुसेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७६/७७ Tuesday, January 4, 2022 - 15:04 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को पशुसेवा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी