FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य संकट एवं विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ ७९/८० 08/25/2022 - 11:07 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य संकट एंव विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपेरीवेक्षण निर्देशिका २०७८ । ७९/८० 08/24/2022 - 14:01 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८.pdf
नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७८ ७९/८० 08/24/2022 - 13:59 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७८.pdf
नलगाड नगरपालिकाको प्राकृतिक श्रोत साधन तथा नदिजन्य पदार्थ तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ । ७९/८० 08/15/2022 - 15:56 PDF icon नगरपालिकाको प्राकृतिक श्रोत.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं.१) ७७/७८ 03/08/2021 - 08:00 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ( सम्वत् २०७७ सालको ऐनद नं. १ ).pdf
नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४ ७७/७८ 03/08/2021 - 07:24 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७४.pdf
नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐेन,२०७५ (प्रथम पटक संसोधन २०७७/११/१०) ७७/७८ 03/07/2021 - 13:58 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५.pdf
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐेन, २०७७ ( प्रथम पटक संसोधन २०७७/११/१०) ७७/७८ 03/07/2021 - 13:54 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐन, २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिका को एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/27/2020 - 11:30 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन िनर्देशिका,२०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/10/2020 - 13:43 PDF icon नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी